HEM

Kallelse till (digitalt) årsmöte –

Kwetu Connectors


Söndag, 2021-04-18 klockan 15.00


För att få en länk till mötet, vänligen maila: info@kwetuconnectors.se


Dagordning


 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet under revisionstiden
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Behandling av styrelsens förslag i och i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av styrelse: Ordförande (1 år), ledamot (2 år), kassör (1 år) och valberedning (2 år)
 12. Övriga frågor


Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast en vecka innan mötet, dvs den 11 april.


OBS! För att vara röstberättigad behöver du ha betalat in årsavgiften för 2021. det gör du genom att betala 150 kronor till kontonummer (clearing 6109) 407167501. Skriv ditt namn och e-postadress.Bli medlem 2021!

Årsavgiften är 150 kronor, betalas till kontonummer (clearing 6109) 407167501

Skriv ditt namn och e-post

 

TACK FÖR DITT BIDRAG!